Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de hotelovereenkomst.
Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene verkoopsvoorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover zij in strijd zijn met de eerste.
2. De prijsoffertes vanwege de hotelhouder zijn vrijblijvend en geschieden zonder enige verbintenis.
3. De dienstverrichtingen geschieden op de vestigingsplaats van de hotelhouder, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
4. Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij de hotelhouder toekomen binnen de zeven dagen na de levering.
5. De contractpartijen
* Een persoon die in een hotel overnacht, is niet noodzakelijk een contractpartij: een hotelcontract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten.
* Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bedoelt men met de term “contractant” de fysieke of rechtspersoon, die een contract tot hotelreservering afsluit en/of die gehouden is tot een betaling (als tegenprestatie).
* Onder de term “klant” verstaat men de fysieke perso(o)nen die de bedoeling heeft (hebben) een hotelovernachting te volbrengen.
6. Het hotelcontract
In overeenstemming met het hotelcontract, is de hotelhouder t.a.v. de klant gehouden tot het verstrekken van logies en de gebruikelijke diensten.
Hiermee bedoelt men de gewone diensten van het hotel volgens zijn categorie, inbegrepen de zalen en de verschillende gemeenschappelijke inrichtingen, dewelke in het algemeen ter beschikking van de klanten worden gesteld.
De contractant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.
7. Vorm van het contract
Voor het contract is geen enkele vorm voorgeschreven. Het contract is gesloten vanaf de aanvaarding door een partij van een aanbod vanwege de andere partij.
In geval van een schriftelijk contract dient de hotelhouder de aankomst- en vertrekdatum van de klant te vermelden samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving van de gevraagde diensten en de eventuele voorschotregeling.
8. Duur van de gereserveerde overnachting
Indien een bepaald aantal overnachtingen wordt gereserveerd door de klant dan dient de begin- en einddatum te worden vermeld in het hotelcontract.
Het contract wordt beëindigd op de dag volgend op de aankomst van de klant en dit uiterlijk om 11 uur indien er geen contract voor meer dan één dag werd aangevraagd en aanvaard.
Indien het aantal gereserveerde overnachtingen niet wordt bepaald dan wordt het hotelcontract beschouwd als zijnde afgesloten voor meerdere opeenvolgende dagen. In dat geval moet een opzegging, eindigend de volgende dag uiterlijk om 11 uur, door één der partijen worden gegeven opdat het contract zou kunnen beëindigd worden. Een opzegging vanwege de hotelhouder aan de klant zal beschouwd worden als zijnde geadresseerd aan de contractant en zal gebeuren volgens hogervermelde bepalingen. De opzegging wordt schriftelijk bevestigd aan de contractant.
9. Uitvoering van het contract
De hotelhouder en de contractant zijn gehouden tot het respecteren van de bepalingen die in het contract zijn opgenomen.
10. Niet-uitvoering van het contract
Indien het contract niet of onvolledig wordt uitgevoerd zal de ingebreke gebleven partij een schadevergoeding moeten betalen en dit voor het geheel van de geleden schade. De benadeelde partij is daarentegen gehouden tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen teneinde de schade te beperken.
Indien de hotelhouder zich in de onmogelijkheid bevindt het contract uit te voeren dan is deze ertoe gehouden de klant een ander logies van een gelijkwaardige of hogere kwaliteit of categorie aan te bieden. Elk prijsverschil hieruit voortvloeiend komt ten laste van de hotelhouder.
11. Ontbinding van het contract
Geen enkel contract kan ontbonden worden vooraleer de volledige uitvoering behoudens gemeenschappelijk akkoord tussen de partijen.
Elke hotelhouder heeft de mogelijkheid tot bepaling (vaststelling) van de opzegtermijnen en de vergoedingen wegens contractbreuk die zullen vastgelegd worden tussen de partijen op het ogenblik van afsluiten van het contract.
12. De betaling
* De hotelhouder heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling te vragen.
* Indien de hotelhouder vanwege de contractant op voorhand een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij anders contractueel werd vastgelegd.
* De hotelrekeningen zijn bij voorlegging contant betaalbaar.
* In geval van gedeeltelijke betwisting van de hotelrekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald te worden.
* Tenzij anders bepaald heeft de hotelhouder geenszins de verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet geschieden in de munteenheid van het land waar het hotel is gevestigd.
* De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke bepaald werden bij het afsluiten van het contract, tenzij anders schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de klant worden gelegd.
13. Verbreking van het contract
Elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg.
14. Verantwoordelijkheid van de hotelhouder en hotelinbewaargeving
De hotelhouder is niet verantwoordelijk wanneer de schade voorkomt uit een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige voorzorgen, gezien de omstandigheden en de gevolgen, in de onmogelijkheid brachten deze te vermijden (overmacht).
Evenzeer is hij niet verantwoordelijk voor de schade die voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de klant .
Het Burgerlijk Wetboek (Wet 4 juli 1972, B.S. 19 augustus 1972) regelt de hotelinbewaargeving waarvan de artikelen hiemavolgende worden weergegeven:
* Artikel 1952: De hotelhouder is als bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken welke een gast die in het hotel zijn intrek neemt en er logeert, naar het hotel meebrengt. De bewaargeving van die zaken moet worden beschouwd als een bewaargeving uit noodzaak. Als meegebrachte zaken worden aangemerkt de zaken:
a) Welke zich in het hotel bevinden gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
b) Welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
c) Welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent binnen of buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende een redelijke termijn voor of na de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot 100 maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid. De Koning kan in voorkomend geval de gegevens voor het vaststellen van die prijs bepalen. Het Koninklijk Besluit van 24 juni 1973 (B.S. 14 augustus 1973) bepaalt dat de dagprijs voor kamerverhuring (dewelke naarwaar artikel 1952, lid 3 verwijst) het bedrag van de ovemachtingsprijs inhoudt, zoals dat is gepubliceerd door de hotelhouder vermeerderd met een percentage (hetgeen eventueel is voorzien) voor de aangeboden diensten.
* Artikel 1953: De aansprakelijkheid van de hotelhouder is onbeperkt:
a) Wanneer de zaken in handen van de hotelhouder of van personen die hem zijn diensten verlenen ter bewaring zijn gegeven.
b) Wanneer hij heeft geweigerd zaken in bewaring te nemen ten aanzien waarvan hij tot bewaarneming verplicht is.
c) Wanneer de beschadiging, de vernieling of ontvreemding van de in artikel 1952 bedoelde zaken het gevolg is van schuld van hemzelf of van personen die hem hun diensten verlenen.
De hotelhouder is verplicht waardepapieren, geld of waardevolle zaken in bewaring te nemen. Hij mag de inbewaarneming daarvan alleen weigeren indien zij gevaarlijk zijn of indien zij de grootte van het hotel en de omstandigheden in aanmerking genomen een buitensporige handelswaarde hebben of overlast veroorzaken. Hij kan verlangen dat het hem toevertrouwde voorwerp is opgeborgen in een afgesloten of verzegelde verpakking.
* Artikel 1954: De hotelhouder is niet aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan:
a) De gast of een persoon die hem vergezelt, bij hem in dienst is of hem bezoekt.
b) Overmacht.
c) Gewapenderhand gepleegde diefstal.
d) De aard of het gebrek van de zaak.
* Artikel 1954bis: De rechten van de gast gaan teniet indien hij niet onmiddellijk na de vaststelling van de opgelopen schade kennis daarvan geeft, behoudens wanneer de schade veroorzaakt is door de schuld van de hotelhouder of van de personen die hem hun diensten verlenen.
* Artikel 1954ter: Iedere verklaring of beding waarbij de aansprakelijkheid van de hotelhouder voor het schadelijk feit wordt uitgesloten of beperkt is nietig.
* Artikel 1954quater: De artikel 1952, 1953 en 1954bis zijn niet van toepassing op voertuigen noch op zaken die tot hun lading behoren en ter plaatse zijn achtergelaten noch op levende dieren.
15. De verantwoordelijkheid van de klant/contractant
De klant en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van de hotelhouder voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van het hotel en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.
16. Het terughouden (retentierecht) van voorwerpen dewelke zijn meegebracht door de klant
De hotelhouder heeft het recht als waarborg van de betaling van de hem verschuldigde sommen, tot retentie en uiteindelijk tot verkoop van de voorwerpen met handelswaarde dewelke door de klant zijn meegebracht en van alle bijhorendheden.
17. De gedragingen van de klant
De klant dient zich te gedragen naar de gebruiken en het reglement van het hotel waar hij verblijft en dit reglement ligt ter inzage voor de klant.
Iedere zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft de hotelhouder het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder voorafgaandelijke opzegging.
18. Gebruik van de garage
19. Het huren van een staanplaats of garage is steeds op eigen verantwoordelijkheid. De hotelhouder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, inbraak of schade.
20. Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegelaten in het hotel.
21. Bezetting en vrijmaking van de kamers
Behoudens andersluidende contractuele bepalingen moeten de kamers dewelke gereserveerd zijn voor een klant beschikbaar zijn om 15 uur en de kamers van de klant die het hotel verlaten moeten vrijgemaakt zijn voor 11 uur.
22. Controle van de reizigers
De klant is er bij zijn aankomst in het hotel toe gehouden zijn identiteitskaart te tonen teneinde zijn inschrijving op de politiefiche toe te laten.
23. Laattijdige aankomst
Een laattijdige aankomst, d.w.z. na het overeengekomen uur, die niet door de klant werd gesignaleerd veroorzaakt automatisch de verbreking van het hotelcontract, met het recht op schadevergoeding voor de hotelhouder.
24. Telefonische reservatie
Een telefonische reservatie dewelke door de hotelhouder is aanvaard is slechts geldig tot 18 uur.
In geval van vertraging is de klant ertoe gehouden de hotelhouder hiervan te verwittigen en zijn precies aankomstuur op te geven.
25. De geldsommen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met nalatigheidsintresten. Het bedrag van deze intresten bedraagt de intresten dewelke door de “Belgische Vereniging van Banken” worden toegepast op kaskredieten verhoogd met 2%. Daarentegen de hotelhouder die nalaat het contractueel vastgelegde verblijf aan te bieden is ten aanzien van de contractant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 75 EUR per overeengekomen en niet-verstrekte overnachting met een maximum van 250 EUR, een schadevergoeding dewelke van rechtswege wordt verhoogd met de in alinea 1 voorziene intresten.
Hogervermelde bepaling is eveneens van toepassing op de hotelhouder die zijn contractuele verplichtingen niet nakomt ten overstaan van zijn klanten.
26. Elke hotelrekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door de hotelhouder vervalt ingeval van niet-betaling van de rekening op de vervaldag.
27. 0pzegging van reserveringen tijdens het verblijf
Bij ernstige en bewezen redenen (ziekte, ongeval, overlijden) wordt maximaal de ingegane dag aangerekend waarbij het de hotelhouder vrij staat deze dagprestatie aan te rekenen.
In gevallen waarvoor de hotelhouder verantwoordelijk noch aansprakelijk is betaalt de klant de helft van de resterende gereserveerde periode naar rato van de prijs per persoon van de gevraagde prestatie. Wat de maaltijden betreft zal in de half- en volpensionformule de helft worden aangerekend van de niet-gebruikte maaltijden gedurende maximaal twee dagen.
28. De voorschotten die 30% vertegenwoordigen van het totale bedrag voor de contractueel voorziene prestaties moeten onmiddellijk aan de hotelhouder worden uitbetaald en dit ten laatste 1 maand voor de datum van aankomst.
Bij gebrek van betaling heeft de hotelhouder het recht de hotelreservatie zonder vooropzeg te annuleren.
29. Ingeval kortingen ten voordele van groepen worden toegestaan, dan verstaat men onder een groep minimum 20 betalende personen die zich effectief in het hotel aanmelden.
Het definitief aantal klanten zal minstens één week voor hun aankomst aan de hotelhouder worden medegedeeld. Het opgegeven aantal is bindend voor de vereffening van de hotelrekening.
Ingeval van annulering vanwege een groep, worden de volgende schadevergoedingen toegepast:
– 100% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt op de dag zelf.
– 80% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt op de vorige dag.
– 50% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt één week vooraf.
– 25% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt vier weken vooraf.
– 0% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt meer dan vier weken vooraf.
30. Het contract tot hotelreservering wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortkomende uit deze overeenkomst worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de hotelhouder.